Правна напомена

Правна напомена 2018-06-05T23:56:14+02:00
 1. ДОГОВОР ПОМЕЃУ КОРИСНИКОТ и Т.А. МЕТФИЛ ДООЕЛ
  Со користење на овие веб-страници, односно услугите кои се наведени, Вие ги прифаќате условите, информациите и известувањата кои се објавени. Доколку не сè согласувате со условите не ги користете овие страници.
 2. ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА
  Т.А. Метфил ја почитува Вашата приватност и работи според следните начела:
  • Напоменуваме кога ни се потребни Вашите лични податоци. Ги проследуваме податоците до трето лице давател на услугата која ја резервирате или ја плаќате преку Т.А. Метфил. Исто така, ги користиме Вашите лични податоци за обработка на Вашите барања во рамките на системот на резервации на Т.А. Метфил и повремено да Ве известиме за новините кои се однесуваат на услугите на Т.А. Метфил.
  • Заради точноста на Вашите податоци во моментот кога побарувате наша услуга или друга информација Ве молиме да нè известите доколку има промени во Вашите лични податоци или доколку погрешно се внесени.
  • Доколку забележите дека Т.А. Метфил не постапува според овие начела или ако имате каква било друга забелешка на начинот на работење, известете нè на оваа е-пошта metfil@gmail.com, со цел итна корекција на евентуалите пропусти односно решавање на проблемнот во што покус рок.
 3. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЛИЧНО, НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КОРИСТЕЊЕ
  Овие веб-страници се наменети за корисниците за лична, некомерцијална употреба. Не е дозволено менување, копирање, дистрибуција, прикажување, објавување или на кој било друг начин пренесување и продавање на која било информација, услуга или производ кој е објавен на овие страници.
 4. СОПСТВЕНОСТ НА СОДРЖИНИТЕ
  Содржините на овие веб-страници се сопственост на Т.А. Метфил, 2300 Кочани, ул. Кеј на Револуцијата бр. 22, освен дел од фотографиите кои се користат во комерцијални цели, а на барање на авторот или сопственикот ќе бидат повлечени од страниците (доколку не сè постигне друг договор).
 5. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА
  Информациите на овие страници се сметаат за исправни во моментот на внесување. Сите податоци редовно ќе се прегледуваат, а евентуалните грешки веднаш ќе се отстрануваат. Т.А. Метфил го задржува правото да ги менува податоците на овие страници без посебно известување.
 6. ЗАБРАНЕТО ИЛЕГАЛНО КОРИСТЕЊЕ
  Со користењето на овие веб-страници се обврзувате добиените информации да не ги користите за забранети нелегални цели и дејствија.
 7. ЛИНКОВИ НА СТРАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
  Овие страници можат да содржат „линкови“ на страници на други фирми и лица. Тие линкови се само за Ваша информација, а Т.А. Метфил не носи одговорност за точноста на информациите и содржината на тие страници.
 8. ПРОМЕНА НА ОВИЕ И ДРУГИ УСЛОВИ НА РАБОТЕЊЕ
  Т.А. Метфил го задржува правото да ги менува условите за користење на веб-страниците и другите услови на работење. Промените не сè однесуваат на веќе извршените и наплатени резервации.
 9. КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА МЕТФИЛ ДООЕЛ НА ОВИЕ СТРАНИЦИ
  Веб-страницата исклучиво има за цел да помогне на корисниците да се информираат за понудата на услуги преку описите и фотографиите, да се информираат за слободните термини, и да извршат резервација или уплата на бараните услуги.
 10. ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ
  Т.А. Метфил ќе се труди да ја проверува точноста на податоците на овие страници и да ја проширува својата понуда.