КАНАДСКА ВИЗА

Канадска виза 2018-06-17T23:36:17+00:00

Што се ми е потребно за да добијам Канадска туристичка виза?

Од Канада (Од Гарантот)

 • Гаранција од спонзорот во Канада, со која гарантира дека ги презема сите трошоци на престојот и дека сигурно ќе се вратите во матичната земја
 • Фотокопија од доказот за иселеничкиот статус на гарантот
 • Писмо од работодавачот на гарантот со неговите примања

Од Република Македонија (Од Апликантот)

 • Важечки пасош
 • 2 фотографии (формат 35х50, бела позадина)
 • Резервација на повратна авионска карта
 • Извод од матична книга на венчани (меѓународен/интернационален или превод од македонски на англиски јазик)
 • Документи за потврдување на имотно материјална состојба на молителот
 • Потврда за извршена уплата на такса
 • Патничко здраствено осигурување за лица над 65 години

Ако сте вработен/а

 • Потврда од работа со работно место и износ на месечна плата
 • Решение за годишен одмор

Ако сте студенти/ученици

 • Индекс/Kнишка
 • Потврда од факултет за редовен студент или од училиште за ослободување од настава ако е во учебна година

Ако сте пензионер/ка

 • Потврда од пензијата (чек од последната пензија или решение од Фонд за Пензиско и Инвалидско осигурување)

 

СИТЕ НАВЕДЕНИ ДОКУМЕНТИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРЕВЕДЕНИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК.

За повеќе информации контактирајте нè на: 033/274 – 371, 033/270 – 608 или 070/656 – 442